داروهایی که شما را به اشتباه می اندازند!!

تصورکنید نسخه ای که الان در دست دارید ومشغول خواندن آن هستید مهر یک متخصص غدد خورده  وداروها اکثرا برای قلب وفشارخون هستند ویک قلم دارو هست که شمارا به تردید انداخته  یعنی به لحاظ ظاهری شبیه داروی

levoxin اما به لحاظ کاربرد شاید داروی lanoxin است،واحد دارویی  ودستور دارو هم نوشته نشده است .

در میان داروها، داروهایی هستند، که شباهتی به لحاظ کاربرد باهم ندارند ، ولی به لحاظ نوشتاری بسیار به هم شبیه اند .

داروهای مشابه گاها می بینید به لحاظ واحد دارویی وشکل دارویی هم یکی هستند وهنگامی که  شروع به پیجیدن نسخه می کنید، اینها را باهم اشتباه گرفته وممکن است نتوانید درست تشخیص بدهیم.

بنابر این باهم چند نمونه از داروهای مشابه به لحاظ نوشتاری را ملاحظه می کنیم تادر این شرایط دچار اشتباه نشویم:

Pancreatin

Pancronium

_

Allopurinol

Haloperidol

—

Salbutamol

Sorbitol

_

Chloramphenicol

Chlorpheniramine

—

Hydrocortison

Hydroxyzine

Hydralazin

Hydrocodone

—

Methocarbamol

Metoclopramide

—

Digestive

Digoxine

—

Buspiron

Bupropion

_

Dexametason

Dextrometorphan

_

Lamotigen100

levothyxin100

به ما ایمیل بفرستید

اموزش نسخه خوانی