چطور می توان در کمتر از یک هفته، سخت ترین نسخه ها را خواند؟

پاسخ خیلی از سول هایی که در مورد پک می خواهی بدانی اینجا در این ویدیو ست