چطور می توان در کوتاهترین زمان، سخت ترین نسخه ها را خواند؟

پاسخ خیلی از سول هایی که در مورد پک می خواهی بدانی اینجا در این ویدیو ست